دولت نظامی؛ رویا یا واقعیت؟

بسیاری معتقدند که نهاد ولایت فقیه بزرگترین دمل چرکین درحکومت ایران است.
تجربه نشان داده است که با ساختاری فعلی نظام، هرگونه تغییر رفتار از سوی حکومت ایران، چه از طریق انتخابات و چه از طریق جابجایی مقامات حکومتی، غیر ممکن است. بحث حضور یک رئیس‌جمهور نظامی در انتخابات آینده را هم باید از این منظر دید. به قول محمد خاتمی، رییس‌جمهور در ایران فقط می‌تواند یک نقش تدارکاتچی داشته باشد. بر این مبنا حضور یک رئیس‌جمهور نظامی یا ولایی هیچ تفاوتی در رفتار حکومت ایران نخواهد داشت. تا جایی که مقام ولایت مطلقه‌فقیه وجود دارد، تصمیمات اصلی در کشور باید در زیرمجموعه‌‌ی اراده و خواست او انجام شود.