ریشه ها -دوران گذار از جمهوری اسلامی

با ادامه اعتراضات و اعتصابات و تحریم ها و حمایت از جنبش ها بی‌شک جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. سوال اینجاست! پس از آن چه کسانی زمام امور کشور را در دست خواهند گرفت؟ آیا ما می‌توانیم دولت یا پارلمانی را در تبعید تشکیل دهیم؟ پس از سقوط این رژیم آن را جایگزین کنیم؟ آیا این روش یا روند مغایرتی با دمکراسی ندارد؟ کارکرد مجلس موسسان چیست؟ دوران گذار را چگونه باید سپری کرد؟

میهمان ها: مهندس حسن شریعتمداری – دبیرکل شورای مدیریت گذار آقای عبای حرسندی – کارشناس ارشد جامعه شناسی