چارچوب – دموکراسی و آزادی بیان

این روزها که انتخابات جنجالی آمریکا اذهان عمومی همه مردم دنیا و به ویژه مردم ایران را به خود مشغول کرده، سوالات زیادی حول و حوش خطراتی که دموکراسی را تهدید میکند برای مردم پیش آمده است. نظرات متنوعی در این باره مطرح میشود و طبیعتا بر اساس اصل آزادی بیان همه حق دارند که نظراتشان را بیان کنند اما در همین بین محدودیتهایی که از سوی رسانه ها و شبکه های اجتماعی روی نظرات چهره های شناخته شده از جمله خود دونالد ترامپ اعمال شده، باعث شده که عده ای اساسا وجود آزادی بیان را مورد سوال قرار بدهند؟

آیا آمریکا به عنوان یکی از مستحکمترین دموکراسی های جهان میتواند نمونه خوبی باشد تا نواقص را بر اساس آن تحلیل کرد؟ آیا با اعمال محدودیت روی بعضی از نظرها بر اساس غیر واقعی بودن آنها، می شود گفت که آزادی بیان نقض شده؟ اساسا آزادی بیان تا کجا وجود دارد و بر هم کنش آزادی بیان و دموکراسی از چه جنسی است؟

کارشناس: کاوه آهنگری – تحلیلگر سیاسی