در هنگ کنگ چه میگذرد؟ فیلم مستند – قسمت اول

چندین ماه از اعتراضات و تظاهرات سراسری در هنگ کنگ میگذرد.

در طول این مدت ارتش چین برای مقابله با اراده عموم مردم هنگ کنگ مبنی برنپیوستن به چین، ده ها نفر را بازداشت کرده است.اما مردم هنگ کنگ از خود ضعفی تا الان نشان نداده اند.

ما در این فیلم مستند به داستان این اراده ی عمومی در مقابله با یک دیکتاتور میپردازیم.

از اینکه چرا این اعتراض ها صورت گرفت و اینکه چگونه مردم هنگ کنگ با استفاده از شبکه های اجتماعی توانسته اند در سازمان دهی تظاهرات موفق باشند.

تهیه و تولید در شبکه آزادی