درگیری سنگین در مرزهای اشنویه میان سپاه پاسداران و یکی از احزاب کرد

شب گذشتە در ارتفاعات کوهستانی مرز اشنویە، درگیری شدیدی میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کورد اپوزسیون ایران روی داد.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از ”هەنگاو“، در نخستین ساعات بامداد روز شنبە (٢٠ مرداد ٩٧ / ١١ آگوست ٢٠١٨)، در ارتفاعات کوهستان کیلەشین درگیری سنگینی میان نیروهای سپاه پاسداران و یکی از احزاب کورد اپوزسیون ایران روی دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، در این درگیری دست کم ١٢ پاسدار کشتە شدە و بیش از دە تن دیگر نیز بە شدت زخمی و راهی مراکز درمانی ارومیە شدەاند.

از سوی دیگر، قرار گاه حمزە سپاه پاسداران با صدور بیانیەای اعلام کردە است کە در این درگیری ١٠ تن از نیروهای طرف مقابل جانشان را از دست دادەاند. در این بیانیە هیچ گونە اشارەی بە تلفات سپاه پاسداران نشدە است.

منابع هەنگاو در اینبارە اعلام کردەاند کە در این درگیری ٨ تن از نیروهای این حزب کوردستانی جانشان را از دست دادەاند و یکی از شهروندان اشنویه نیز در این درگیری زخمی و بە اسارت در آمدە است.

فرماندهی نیروهای پیشمرگە کوردستان  وابستە بە حزب دمکرات کوردستان ایران با صدور بیانیەای مسئولیت این درگیری را بر عهدە گرفتە و اعلام کردە است کە این درگیری بە مدت ۵ ساعت بە طول انجامیدە و متعاقبا اخبار تکمیلی را منتشر خواهیم  کرد.