درگیری بین پرسنل افسر نگهبانی اندرزگاه ۸ زندان اوین

صبح روز چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷ بین چند تن از پرسنل افسر نگهبانی اندرزگاه ۸ زندان اوین درگیری لفظی و فیزیکی صورت گرفت.

به گزارش شبکه آزادی، چند تن از پرسنل افسر نگهبانی اندرزگاه ۸ زندان اوین صبح چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷ درگیری صورت گرفت که با میانجیگری زندانیان از همدیگر جدا شدند.

گزارش ها حاکی است چند تن افسر نگهبانی این اندرزگاه به هنگام تعویض شیفت بین آنها درگیری لفظی و فیزیکی صورت گرفت.

به گفته زندانیان قاسم افشار یکی از افسر نگهبان هنگام تحویل شیفت با دو افسر نگهبان دیگر به نام های مهدی حلاج و محمدی درگیری فیزیکی با فحاشی صورت گرفت که با مداخله زندانیان حاضر در سالن و میانجیگری آنها را از هم جدا کردند.

قابل ذکر است پرسنل نامبرده از نیروهای سرکوبگر سال ۸۸ هستند.