دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه، دست به اعتصاب زدند

نبود امکانات مناسب و وضعیت وخیم خدمات‌دهی و نیز پائین بودن کیفیت غذا، دانشجویان دانشگاه رازی را تحصن و اعتصاب کشاند.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از “کردپا”، روز سه‌شنبه اول آبان‌ماه، تعدادی از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه، به پائین بودن کیفیت غذا و نیز وضعیت وخیم خدمات‌دهی این دانشگاه، دست به اعتصاب و اعتراض زدند.

این گزارش، عامل این اعتراضات را افزودن “کافور” به غذای روزانه دانشجویان، معرفی کرده است.

دانشجویان بعد از گرفتن غذای خود و به عنوان اعتراض، ظروف غذا را در یک ردیف بر روی زمین قرار دادند.

دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه خواستار بهبود کیفیت غذا و نیز وضعیت خدمات‌دهی دانشگاه، شدند.