چارچوب – خودکشی کودکان، علل و نشانه ها

خودکشی کودکان، پدیده ای که در هفته های اخیر متاسفانه به دفعات در اخبار ایران دیده شده است. کودکانی که به دلیل محرومیت و سرخوردگی به روشهای مختلف و دردناک اقدام به خودکشی کردند و باعث شدند این سوال به دفعات در ذهن همه مردم ایران تکرار شود.

یک کودک چرا به خودکشی فکر می کند؟ آیا اساسا فکر به پایان دادن به زندگی که در تضاد با تصور نسبت به سرخوشی در سنین کودکی است یک امر طبیعی است؟ کودکان چه درکی از زندگی و مرگ دارند و چه عواملی باعث می شود آن ها به پایان دادن به زندگیشان فکر کنند؟ قبل از اقدام به خودکشی چه نشانه هایی در رفتارهای کودک دیده می شود که می تواند علامت هشدار باشد؟ مکالمات روزمره خانواده و جامعه چقدر در چنین تصمیمی در کودک تاثیر میگذارند؟

کارشناس: دکتر میترا بابک – روانکاو و پژوهشگر