خودکشی دختر ١۶ سالە در سردشت

یک دختر نوجوان در شهر سردشت اقدام بە دلیل مشکلات خانوادگی دست به خودکشی زد و بە زندگی خود پایان داد.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از هەنگاو؛ سەشنبە ٢٣ مرداد ٩٧، یک دختر نوجوان در شهر سردشت بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود پایان داد.

هویت این دختر ١۶ سالە ”مهشاد ذکی“  فرزند مسعود اعلام شده کە خود را حلق آویز کردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە، طی ۵ ماه گذشتە ١۴ دختر زیر ١٨ سال در کردستان اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان دادەاند.

از سوی دیگر در همان روز، جوان دیگری از اهل نوسود با هویت پوریا لهونی ٣١ سالە، در شهر مریوان بە دلیل بیکاری وفقر بە زندگی خود پایان داد.