ویدیوگرافیک ا خلق یک رابین هود!

درست زمانی که مردم از همه چیز به تنگ آمده، حکومت تهران برای بقا خود اقدام به خلق یک رابین هود جدید کرده است.

رابین هودی که خود رئیس بزرگ‌ترین بنیاد «دزدی و غارت» اموال ملت است، حال برای فریب دادن دوباره مردم برای انتخابات بعدی به ظاهر اصلاح طلبان و اصولگرایان را مورد مواخذه قرار می دهد.

آیا حافظه تاریخی ما اینقدر ضعیف است که با رابین خودی جدید دوباره فریب بخوریم؟!