خطر نابودی ۴۰ هزار نمونه زیستی در ایران به علت قطع برق

رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران درباره خطر از بین رفتن ۴۰ هزار نمونه زیستی ارزشمند، در پی قطع برق این مرکز، هشدار داد.

دلیل قطع برق این مرکز، بدهی به اداره برق در پی مشکلات مالی آن عنوان شده است.

ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس این مرکز ملی، با تاکید بر اینکه ذخایر این واحد از سرمایه‌های ملی به شمار می‌رود، گفت در صورت عدم وصل برق طی چند ساعت آینده، گونه‌های زیستی باارزشی که با هزینه‌های زیادی در این مرکز نگهداری می‌شوند، ازبین خواهند رفت.

انواع میکروارگانیزم‌ها، بذرها و DNA موجودات کم‌نظیر و بی‌نظیر در این مرکز نگهداری می‌شوند.

شاهزاده فاضلی، از مکاتبات با اداره برق منطقه خبر داد و افزود که اداره برق در عین آگاهی، این موضوع را بی‌اهمیت قلمداد کرده است.