خصوصی سازی | دکتر میترا بابک

در برنامه ی این هفته‌ی روانیار، دکتر میترا بابک از خصوصی سازی می‌گوید.

از خصوصی سازی بانک ها تا ارگان های دولتی و سازمان هایی نظیر مترو، راه آهن و شرکت های پیمانکار صنعتی