ویدیوگرافیک ا خرافات صدها عزادار را خواهد کشت!

بسیاری از روحانیون حوزه‌های علمیه در ایران شایعه‌ی «دارالشفا» بودن مقبره ها و هیئت های عزاداری در میان برخی از متعصبان شیعه را باب کردند.

این شایعات و خرافات تا جایی پیش رفت که برخی از هیئت های عزاداری مردم را از زدن ماسک در مکانی که دارالشفا خوانده می‌شد را منع کردند.

گسترش کرونا در اثر همین شایعه و خرافات شدت گرفته و همین امر باعث شد تا جمعی از پزشکان با نوشتن نامه به مراجع تقلید و مداحان از آنها بخواهند که مانع از مرگ صدها نفر شوند.

به نظر شما در خواست های مکرر پزشکان می تواند مراجع و مداحان را از خر شیطان پایین آورد؟ در این ویدئو ببینید.