ویدیوگرافیک | حقوق، بی‌حقوق؛ فقط بردگی کنید!

تنها یک رژیم مستبد مانند جمهوری اسلامی می‌تواند حقوق حداقلی یک کارگر را ندهد و اگر هم اعتراض کرد سرکوبش کند.

این سرنوشت هزاران کارگر و معلم ایرانی است که در بحران اقتصادی کنونی و گرانی‌های سرسام آورم حتی از یک حقوق بخور و نمیر هم محروم هستند.

از یک سو وزیر آموزش پروش می‌گوید خزانه خالی است و پولی برای معلمان نداریم و از طرف دیگر روزی نیست که خبری از فساد چند هزار میلیارد تومانی مقامات رژیم به گوش نرسد.

به عصر برده‌داری مدرن در جمهوری ولایت فقیه خوش آمدید!