حسن کهنکی، از کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه احضار شد

حسن کهنکی، یکی از کارگران نیشکر هفت تپه، طی احضاریه ای برای روز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، به دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان شوش فراخوانده شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، امروز پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش با صدور ابلاغیه ای حسن کهنکی, فعال کارگری شاغل در کارخانه نیشکر هفت تپه را برای حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام فراخواند. 

حسن کهنکی, فعال کارگری شاغل در کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, به جلسه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش فراخوانده شد. 

براساس این گزارش: “طی ابلاغیه دادگاه، حسن کهنکی یکی از کارگران نیشکر هفت تپه به اتهام اخلال در نظم عمومی، روز یکشنبه۱۲ مرداد ۱۳۹۹ جهت تفهیم اتهام در دادگاه شوش باید حضور داشته باشد”.