حاشیه های واکسن کرونا | دکتر میترا بابک

چگونه یکی دیگر از قتل عام های بشر در ایران اتفاق افتاد؟

قتل عامی که به دستور رهبر ایران علی خامنه ای انجام شد تا میلیون ها انسان از قشر های مختلف جامعه را داغدار کند.

تاکنون چه کشور هایی واکسن کرونا را دریافت کرده اند؟ آیا براستی واکسن کرونا حاوی GPS است؟

دکتر میترا بابک در برنامه ی این هفته ی روانیار در مورد واکسن کرونا و حواشی حول آن صحبت میکند.