ویدئوگرافیک |جنایتی به نام جشن ولایت؛ اگر ما عزاداری می‌گیریم شما هم به مسافرت شمال می‌روید!

با اینکه این روزها شاهداخبارهای اسفناک درمورد بحران کرونا هستیم باز جمهوری اسلامی به دنبال برگزاری مراسم‌هایی با نام جشن ولایت چند قدم جلوتر از کرونا به دنبال رسیدن به اهداف کثیف خود می باشد.

این مراسم‌ها در حالی برگزار می‌شود که حتی نامه ملتمسانه جامعه پزشکی به مراجع عظام هم نمی‌تواند باعث تعلیق آنها شود.

این در حالیست که بعد از مصوبات ستاد مقابله با کرونا که اعمال محدودیت‌های شدیدتر را تصویب کرده بود در «ورزشگاه امام رضا» مشهد اکه از بحرانی‌ترین شهرهای کشور است جشن بیعت با امام غایب برگزار کردند!

آیا هنوز کسی در این کشور هست که نداند آتش به اختیاران ولایی بدون هیچ مجوز و پاسخگویی به احدی دست به چه جنایت‌هایی می زنند؟در این ویدیو ببینید.