جمهوری اسلامی و ناکامی هایی که تمامی ندارد

بخت جمهوری اسلامی رو به افول است . این خلاصه ی تمام آن چیزی هست که جمهوری اسلامی در داخل و خارج از مرزهای ایران به ان دچار شده است . در داخل و بعد از انتخابات اسفند ماه ۹۸ بر همه مسجل شد که مشروعیت این نظام برای شهروندانش کاملا به پایان رسیده است .

مردم با حماسه ای که در انتخابات اسفند ماه خلق کردند راه هر گونه سوء استفاده رژیم از صندوق رای و تبلیغات گسترده برای نشان دادن مشروعیت را بستند .

در خارج از ایران نیز با اعمال تحریمهای شدید امریکا بر علیه جمهوری اسلامی و کاهش توان اقتصادی نظام ، اشراف نظامی و امنیتی سپاه قدس بر گروههای نیابتی آن کمتر شده و آهسته آهسته خبرهایی مبنی بر کمرنگ تر شدن حضور جمهوری اسلامی و سپاه قدس در سوریه و عراق و سایر کشورهای منطقه به گوش میرسد .

این در حالیست که رهبران این نظام هنوز هم با کمال وقاحت صحبت از ابر قدرت بودن و فتح جبهه های مشروعیت و مقبولیت میکنند .

میهمان ها: رضا علوی و مهدی عربشاهی ، تحلیلگران سیاسی از آمریکا