جمهوری اسلامی، نظامی با توهمات بی پایان

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران چند روز گذشته گفته است: “ما در شرایط جنگی هستیم، جنگ شوخی ندارد و همه باید درک کنند که در چه شرایطی هستیم”

در طول سالهای گذشته نیز بارها در سخنان رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات نظامی و امنیتی در جمهوری اسلامی صحبت از جنگ و لزوم مدارا و درک جامعه از وضعیت موجود دیده شده است. در واقع میتوان گفت جمهوری اسلامی از ۴۱ سال قبل که در ایران به قدرت رسید به استقبال جنگ رفته است. روایتهای گوناگونی از شروع جنگ ایران و عراق مطرح شده است اما اگر این استثناء را کنار بگذاریم تداوم شعار و سیاست انقلابی گری در نظام جمهوری اسلامی ریشه اصلی مصیبتی است که مردم و جامعه ایران در حال حاضر با آن روبرو هستند.

میهمان: احمد پورمند