جمهوریخواهان سکولار، اندیشه و راه حل ها

کارشناس: مهرداد درویش پور، استاد جامعه شناسی از سوئد و تئوری پرداز جمهوری خواهی سکولار

با تضعیف شدن هر چه بیستر شرایط جمهوری در داخل و خارج از ایران ، اپوزوسیون نظام به دنبال یافتن راهی برای یافتن و ارائه بدیلی برای این نظام دیکتاتور هستن . تادچندی قبل دو گروه به شکل ویژه دو ادبیات در میان منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی از سایرین برجسته تر بود . .گروهی که نزدیک به اصلاح طلبان در قدرت بودند و معتقد هستند که میتوان با مشارکت در قدرت و اصلاح تدریجی امور به اهداف جامعه مدنی دست‌یافت و گروهی دیگر که معتقد به مداخله کشورهای قدرتمند جهانی برای سرنگونی نظام هستند . اما در این میان گروه سومی با طرحی متفاوت پا به عرصه گذاشته و راه میانه ای را پیشنهاد میدهد . طرفداران این گروه مخالف هرگونه دخالت خارجی هستند اما راهکارهای اصلاح طلبانه را نیز قابل عملی شدن نمی دانند. صدای سوم بر روی اعتراضات و نافرمانی مدنی در کشور تاکید دارد و راه حل را در داخل کشور جستجو میکند .