جایگاه زنان در جامعه | دکتر میترا بابک

 #روانیار | جایگاه و تاثیر زنان در جامعه چیست؟

زنان همانند سایر گروه های جامعه همیشه مورد ظلم و تبعیض حاکمیت قرار گرفته اند. اما به راستی جایگاه زنان چیست؟زنان چه تاثیری بر خانه و خانواده میگذارند؟

در این هفته از برنامه ی روانیار،به این سوال پاسخ می دهیم.