روانیار – توهم توطئه | دکتر میترا بابک

آیا شیوع ویروس کرونا کار دست بشر بود؟

آیا ترور جان اف کندی، رییس جمهور پیشین آمریکا توسط کوبا انجام شده بود؟

در مورد توهم توطئه چقدر میدانید؟

آیا توطئه وجود دارد یا صرفا ساخته ی ذهن افراد بیمار است؟

در این هفته از برنامه ی روانیار،به توهم توطئه و تاثیر آن بر اذهان عمومی میپردازیم.