توسعه حکومت‌محور در ایران

جمهوری اسلامی به تقلید از کشورهای سوسیالیست تاکنون شش برنامه توسعه پیاده کرده است. این شش برنامه به قیمت استخراج ۳۵ میلیارد بشکه نفت و غارت هزاران معادن در طول ۴۱ سال حیات این رژیم بوده است. مجموع درآمدهای نفتی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد نیز حدود ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ اما به باور بسیاری روشنفکران و اقتصاددانان، در این دوره ایران حتی یک گام هم به توسعه موردنظر حکومت نزدیک نشده است.

به گزارش «تلویزیون آزادی» توسعه فرایندی پویا بین دولت و جامعه مدنی است که کشور را از یک شرایط معلوم به شرایطی بهتر سوق می‌دهد. توسعه را نباید به بخش‌های مختلف تقسیم کرد؛ توسعه یک کلمه واحد است که اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع و علم را در بر می‌گیرد. تحقق این کلمۀ واحد در گرو جامعه‌ای پویا است که قدرتی تقریباً هم‌سطح با حکومت داشته باشد؛ بنابراین می‌توان گفت نخستین مرحله فرایند توسعه، توسعه سیاسی و فرهنگی است. چراکه بدون توسعه سیاسی و فرهنگی، جامعه پویا و قدرتمندی که بتواند با اهرم‌های خود حکومت را وادار به تن دادن به خواسته‌هایش کند، وجود نخواهد داشت.

امروزه تقریباً همه کشورهای توتالیتر و دیکتاتوری از توسعه محروم هستند. این کشورها با انسداد راه‌های توسعه سیاسی و فرهنگی، به‌طور ناخودآگاه دستیابی به توسعه را ناممکن می‌کنند. از آنجا که هویت توتالیترها در گرو محدود ساختن جامعه و سوق دادن آن در کانال‌های ایدئولوژیک خود است، لذا اعتقادی به توسعه سیاسی و فرهنگی ندارند. از این روست که چنین حکومت‌هایی دست به طراحی برنامه‌های متمرکز توسعه می‌زنند و تلاش می‌کنند با چنین برنامه‌های مکانیکی و یک‌جانبه، کشورشان را به سمت توسعه هدایت کنند؛ اما چون این برنامه‌های متمرکز، حکومت‌محور هستند و نقش جامعه در آن نادیده گرفته شده است، راه به‌جایی نمی‌برد و در نهایت با اتلاف منابع و شکست مواجه می‌شود. مخترع برنامه‌های متمرکز توسعه، سوسیالیست‌ها بودند که در اجرای آن بارها با شکست‌های مفتضحانه روبرو شدند؛ چراکه در این برنامه‌ها نه‌تنها نیازها و خواسته‌های جامعه نادیده گرفته شده بود، بلکه پویایی لازم برای تطبیق با زمان خود را نداشتند.

جمهوری اسلامی نیز به تقلید از کشورهای سوسیالیست تاکنون شش برنامه توسعه پیاده کرده است. این شش برنامه به قیمت استخراج ۳۵ میلیارد بشکه نفت و غارت هزاران معادن در طول ۴۱ سال حیات این حکومت بوده است. مجموع درآمدهای نفتی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد نیز حدود ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ اما به باور بسیاری روشنفکران و اقتصاددانان، در این دوره ایران حتی یک گام هم به توسعه موردنظر حکومت نزدیک نشده است. شوربختانه‌تر اینکه در این دوره تورم به نزدیک ۴۰ درصد رسید و رشد اقتصادی نیز منفی شد. یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه رفع فقر است؛ اما دقیقاً در دورانی که ایران بیشترین درآمد نفتی را داشت، بسیاری از شهروندان به زیر خط فقر رفتند و در پی این بی‌ثباتی اقتصادی، بسیاری از مناسبات و ساختارهای اجتماعی نیز دستخوش تغییرات منفی شد. مسئله دردناک این است که جمهوری اسلامی همچنان به برنامه‌های توسعه خود اعتقاد دارد و هم‌اکنون در حال طراحی برنامه هفتم آن است.

حکومت‌های خودکامه اعتقادی به روش‌های دیالکتیکی در پیشبرد راهبردهای توسعه ندارند. بر این اساس نقش جامعه و نخبگان بخش خصوصی در طراحی و اجرای این راهبردها هیچ‌گاه جدی گرفته نمی‌شود. سران چنین حکومت‌هایی با نگاه پدرسالارانه که عمیقاً باور دارند خیر و مصلحت جامعه را فقط خودشان تشخیص می‌دهند، تعامل و ارتباط با جامعه مدنی را یک خطر برای اقتدارشان می‌پندارد؛ غافل از اینکه صرفاً وحدت جامعه و یک ارتباط اطمینان‌بخش میان دولت و جامعه است که می‌تواند پشتوانه توسعه کشور باشد.

یک کشور چگونه می‌تواند توسعه پیدا کند در حالی ‌که حکومت آن راه‌های توسعه سیاسی و فرهنگی را بسته است. شاید انتظار باز شدن فضای سیاسی از حکومتی که چهار رئیس‌جمهور و دو نخست‌وزیر قبلی خود را به شیوه‌های مختلف مجازات کرده است، کمی نابخردانه باشد؛ اما نقد جامعه‌ای که در ۴۱ سال گذشته خود را به آگاهی و شعور سیاسی در جهت فشار واردکردن به حکومت مجهز نکرده است، کاملاً به جا و به‌ حق است.

توتالیترها هیچ‌گاه به مردم زیر سلطه خود نمی‌گویند «بفرمائید شما هم در امر توسعه مشارکت کنید تا کشور بهتری برای همه داشته باشیم.» آن‌ها مردم را حقیر و نادان می‌پندارند که باید با دستگاه عریض و طویل دیوانسالاری خود کنترل شوند. بنابراین تشکیل یک جامعه مدنی قوی که بتواند از حکومت زهر چشم بگیرد، امری بسیار واجب برای آغاز فرایند توسعه است. قطعاً این جامعه مدنی قدرتمند یا حکومت را مجبور به اصلاح واقعی و تغییر ساختارهای سیاسی و اقتصادی می‌کند یا حکومت مردمی را جایگزین آن می‌کند که هر دو نیز آغاز یک تحول است.

تحریریه تلویزیون آزادی