تهدید به شکنجه دکتر ناصر فهیمی زندانی سیاسی در زندان اوین

طبق اخبار و گزارشات واصله زندانی مذکور در مورخه ۹۷/۱۲/۱۲ از طرف ضابطین حکومتی و قوه قضایه به صورت حضوری به دلیل افشاگریهای متعدد نسبت به نقض حقوق بشر در زندانها و تشویش اذهان بر علیه نظام حتی داخل از زندان و درخواست ابطال تابعیت خود  به شدت مورد تهدید به شکنجه و انتقال وی به مکان نامعلوم قرار گرفته است.

دکتر فهیمی به علت ضد انقلاب ،کرد واهل تسنن بودن بارها مورد رفتار خصمانه قوه قضایه و مسولین قرار گرفته.

زندانی مذکور به دلیل افشاگری و حقایق بر علیه حکومت دیکتاتوری ایران و قوه قضایه ودر درخواست رسیدگی به احقاق حق و معرفی مسببین مجریان بی عدالتی توسط نامبرده انجام شده است.

وی چندین بار صراحتأ با ارسال مستندات اثبات نموده است که سیستم حکومتی ایران وقوه قضایه کاملا بر پایه بی قانونی ،،طبانی ،خصومت و نقض تمامی ایتمهای حقوق بشر با وی و تمامی مردم مظلوم و شریف ایران میباشد