تلاطم در روابط عراق و ایران

نوع رفتار دولت عراق درهمراهی با تحریم هــای آمریکا علیه ایــران به یک جنجــال دیپلماتیــک بین دو کشور تبدیل شده است. به موازات این اتفاق، طیف های سیاسی در بغداد هم دچار اختلاف شده اند. گفته شده که حیدرالعبادی برای کاهش تنش ها به تهران ســفر خواهد کرد اما اتفاق جالب اینجاســت که بانک مرکزی عراق رسما اعلام کرده با ایرانی ها معامله نکنید.

نخســت وزیر عراق اخیــرا در واکنش به از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران گفت : که ما مخالف وضع تحریم علیه ایران هســتیم اما بغداد به منظور حمایت از ملت عراق به این تحریم ها پایبند خواهد بود.

منذر عبدرالقادر الشــیخلی، نایب رییس بانــک مرکزی عراق در نامه ای رســمی به تمــام بانک های عراقی اعلام کرد که طبق دســتور شــورای مدیریت بانــک مرکزی ممنوعیت عدم معامله با بانک های ایرانی باید تداوم یابد.

پیش از این نوری مالکی ضمن مخالفت با تحریم های تحمیل شده از سوی آمریکا علیه ایران گفت که ما از جامعه بین المللی می خواهیم که با این سیاست های ظالمانه که علیه ملت ها وضع می شود مخالفت کنند.

سعد الحدیثی سخنگوی دولت عراق نیز گفت که تحریم های آمریکا علیه ایران یک خطای اساســی است و برای حل مشکلات میان کشورها این تصمیم درست نیست، این تصمیمات مشکلات را حل نمی کنند بلکه آنها را پیچیده تر می کنند.
از سوی دیگر، مظهر محمد صالح “مشاور اقتصادی نخست وزیرعراق تاکید کرد” که عراق روابط اقتصادی گسترده ای با ایران دارد که در مقدمه آنها انرژی و برق و گاز است، همچنین سالانه حدود سه میلیون ایرانی برای زیارت به عراق می آیند و ایــن امر بر اقتصاد عراق تاثیر دارد.صبحی منــداوی “عضو حزب دموکرات کردســتان” نیز گفت: کردستان در مبادلات تجاری بر جمهوری اسـلامی ایران تکیه دارد و تحریم های اقتصادی آمریــکا علیه ایران به اقتصاد کردستان آسیب می رساند.

در مقابل فواد معصــوم رئیس جمهور عراق هم در واکنــش به تحریم هــای آمریکا علیه ایران گفت که شــرایط فعلی عراق و طبیعت روابط پر منفعت آن با ایران باعث می شود که پایبندی بغداد به تحریم های آمریکا علیه تهران را ســخت کند.

عمارحکیم “رهبر ائتلاف ملی شــیعیان عراق” در نشســتی با اعلام حمایت مجدد خود از ایــران، تحریم های تحمیلــی آمریکا علیه جمهوری اســلامی را محکوم و مردود دانست و گفت: ما بر این باوریم که تضعیف ایران به نفع عراق و هیچ یک از کشــورهای منطقه که محاصره اقتصادی این کشور را تایید می کنند، نیست و پس لرزه های این اقدام محدود به ایران نخواهد بود و کل منطقه را در خواهد نوردید.

پاسخ محمود صادقی،نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی صبح پنجشنبه در پســت توییت خود در واکنش به مواضع حیدر العبادی نوشت: دولت عراق مطابق ماده ۶ قطعنامــه ۵۹۸ ۱۱۰۰ میلیارد دلار بابت غرامت خســارات مســتقیم جنگ تحمیلــی به ایران بدهکار اســت؛ دولت ایران با لحاظ تنگناهــای مردم عراق در مطالبه این غرامت تعلل کرده اســت؛ اکنون نخست وزیر عراق به جای جبران، با تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران همراهی می کند.