در ســال ۱۳۶۸ ،پیــرو دیدار هاشــمی رفســنجانی،
“رئیس جمهور وقت” و شیخ خلیفه آل ثانی، امیر وقت قطر، موضوع انتقال آب ایران به قطر مطرح شــد. برپایه بررســی شــرکت امایر آلمان، که مطالعات امکان سنجی این انتقال را بر عهده داشــت، قرار بود سالانه ۱۳۵ میلیون متر مکعب آب رودخانه کارون، از دریاچه پشت سد شهید عباسپور، با خط لوله ای به قُطر یک ونیم متر و درازای ۷۷۰ کیلومتر، که ۵۶۰ کیلومترش در خاک ایــران و ۲۱۰ کیلومتر دیگرش در بســتر خلیج فارس باشــد، به قطر داده شود. همچنین توافق شده بود که تصفیه آب در ایران انجام شود. این برنامه قرار بود که ظرف سه سال و با هزینه یک ونیم میلیارد دلار انجام شود. برای اجرای این برنامه وزارت نیرو شرکت منابع
آب خاورمیانه را در تهران راه اندازی کرد. در دی ماه ۱۳۷۰ ، زنگنه، وزیر وقت نیرو، در نشستی گفت که ایران در وضعیت منحصر به فردی برای تأمین آب کشــورهای عربی خلیج فارس قرار دارد. وی گفت عراق تنها کشور دیگر منطقه که از ذخایر آبی قابل توجهی برخوردار است دیگر قادر به صادرات آب نیســت، زیرا ســدهایی که ترکیه در بالادست بر روی رودخانه های دجله و فرات احداث کرده سبب کاهش میزان آب ورودی به عراق گشــته است به نحوی که رودخانه های دجله و فرات اکنون فقط قادر به تأمین نیازهای این کشور می باشند. وی افزود که ترکیه و سایر کشورهایی که از نظر ذخایر آبی غنی هستند آن قدر از کشورهای شورای خلیج فاصله دارند که هزینه های حمل آب ســبب می شود قیمت آب تحویلی مقرون به صرفه نباشــد (کیهان، ۲۶ خرداد ۱۳۸۱ ،صفحه ۶.).
در اواخر سال ۱۳۷۱ ،علی اکبر بشارتی، وزیر وقت کشور، نیز در دیداری از قطر، اشتیاق خود را برای اجرایی شدن هر چه زودتر انتقال آب ایران به قطر ابراز کرد (ابرار، ۱۴ اسفند ۱۳۷۱ ،صفحه ۴ .).
او یکسال بعد، در دیداری دیگر از قطر، از تصمیم راسخ ایران به توافق با قطر خبر داد (کیهان، ۳ بهمن ۱۳۷۳ ،صفحه ۳.).
با همه این، گفت وگوهای ایران و قطر که تا سال ۱۳۷۸ به درازا کشید بی نتیجه به پایان رسید و علت توافق نکردن هم بهای آب صادراتی بود؛ هر چند، گویا برخی از مسئولان ایرانی، علت ناکامی این طرح را فشار آمریکا بر قطر مبنی بر خودداری از امضای قرارداد با ایران می دانستند.
آنان بر این باور بودند که امریکا به متحدانش اجازه نمی دهد برای کالایی مهم همچون آب به جمهوری اسامی وابسته باشــند. اما شاید بهتر این شد که ایران و قطر برای صادرات آب به آن کشور به توافق نرسیدند.
چراکه سوء مدیریت در ســالهای بعد موجب بحران آب در کشور شد تا دیگر کسی فکر صادرات آب را هم به ذهن نسپارد.

شبکه آژادی