تفاوت شنیدن و گوش کردن | دکتر میترا بابک

شنیدن یا گوش کردن؟ شما کدام یک هستید؟

چه تفاوتی میان این دو مقوله وجود دارد؟

و هر کدام چه تاثیری در رفتار اجتماعی شما دارد؟

دکتر میترا بابک،در روانیار این هفته،تفاوت میان شنیدن و گوش کردن را زیر ذره بین روانشناسی خواهد برد.