تفاوت بین خواستنی و دوست داشتنی | دکتر میترا بابک

برنامه ی این هفته برگرفته از کتاب پاپولار میباشد

دکتر میترا بابک در این هفته از برنامه ی روانیار،به دوست داشتنی ها و یا خواستنی ها و یا محبوب ها و یا طرد شده ها میپردازد