تحصن اعتراضی کشاورزان چغندرکار نقده

از روز شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ کشاورزان چغندرکار نقده دست به تحصن اعتراضی در دفتر رئیس کارخانه قند نقده زده‌اند.

کشاورزان چغندرکار نقده در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به این تحصن زده‌اند.

کشاورزان چغندرکار نقده شب را در این دفتر گذراندند و تصمیم گرفته‌اند که تحصن خود را تا دریافت مطالباتشان ادامه دهند. کشاورزان چغندرکار نقده وسایل استراحت و همچنین مواد غذایی به همراه خود دارند.

پیش از این نیز بارها چغندرکاران محروم نقده در اعتراض خود که مقابل این کارخانه صورت گرفته است خواستار پرداخت مطالبات خود شده‌اند. تنها در ماه اسفند ۳تجمع اعتراضی دیگر توسط این کشاورزان صورت گرفته است که تجمع آن‌ها در روز ۱۶ اسفند به درگیری کشیده شد.