تجمع کشاورزان خوراسگان اصفهان دراعتراض به ندادن حقابه

روز جمعه۳۰ آذر ۹۷کشاورزان زحمتکش خوراسگان اصفهان در اعتراض به ندادن حقابه شان در میدان تره بار این شهر به تجمع خودشان ادامه دادند.

 یکی از پیرمردان کشاورز کفن پوشیده و با شعار می گفت: حتی اگر بمیریم حقابه را می گیریم… ذلت نمی پذیریم.

همچنین روز یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷ کشاورزان و حقابه داران در ادامه تجمعات اعتراضی شان در مقابل دفتر امام جمعه اصفهان تجمع کردند. در این تجمع حضور بانوان اصفهانی بسیار چشمگیر بود.