تجمع اعتراضی کارگران شهرداری منطقه ۸ اهواز

گروهی از کارگران شهرداری منطقه ۸ اهواز روز پنجشنبه ۱۲ تیر ماه در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق معوقە و کارشکنی پیمانکار و معاونت خدمات شهری منطقە ٨ نسبت به پرداخت حقوق کامل آنها طبق قوانین ادارە کار دست به تجمع اعتراضی زدند.

یکی از کارگران معترض در این تجمع گفت: کارگران منطقه ۸ امروز تجمع کرده‌اند، زندگی نداریم این جمعیت را ببینید، بخدا بدبختی است، زندگی نداریم.

کارگران شهرداری ۸ اهواز در پلاکاردی که در دست داشتند نوشته بودند: نماینده شهردار آقای زنگنه و پیمانکار هاشم‌پور، حقوق قانونی کارگران را غارت کرده‌اند. با این وضع اقتصادی و معیشتی ۳ماه حقوق دریافت نکرده‌ایم. به داد رفتگران و کارگران منطقه ۸ برسید.

یکی از کارگران شهرداری منطقه هشت گفته است؛ ما از پیمانکار شهرداری منطقه هشت،  چهار ماه حقوق و مبلغ عیدی را طلبکار هستیم.