تجمع اعتراضی صیادان اروندکنار در اعتراض به ممنوعیت صید

روز سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۸ صیادان اروندکنار دست به تجمع اعتراضی زدند. صیادان اروندکنار در اعتراض به ممنوعیت صید مقابل بخشداری دست به این تجمع زدند

یکی از صیادان اروندکنار که در این تجمع اعتراضی مقابل بخشداری حضور داشت، گفت: که در یک هفته گذشته به دلیل طوفانی بودن دریا نتوانستند برای صید ماهی به دریا بروند و اینک با وجود مساعد شدن شرایط دریا همچنان اجازه رفتن به دریا به آنها داده نمی‌شود.

این در حالی است که دولت به صیادان چینی اجازه داده است که خلیج فارس را از ماهی بتراشند موضوعی که بارها خشم صیادان ایرانی را برانگیخته است. در شهریورماه،  صیادان هرمزگانی از تشدید وخامت روز به روز وضعیت ماهیگیری در خلیچ فارس و دریای عمان سخن گفتند.

صیادان در سخنان خود به واگذاری آبهای ایران به کشتی‌های چینی اعتراض کرده و افزودند: «چینیها با گرفتن امتیاز ماهیگیری در آبهای ایران با استفاده از کشتیهای غول پیکر و امکانات پیشرفته در واقع اقدام به جارو کردن آبهای خلیج فارس و دریای عمان کرده و در حال نابود کردن نسل ماهیها و آبزیان در آبهای ایران هستند.»

در ایرانی که به لحاظ منابع طبیعی و زیر زمینی یکی از غنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود؛ چوب حراج زدن به این دارایی‌ها سالهاست که به یک روش برای تامین ورشکستگی اقتصادی و مالی بخاطر مخارج دخالتهای منطقه‌ای و یا سیاسیت‌های غلط از یک سو و سودجویی‌های جناحی و فردی و رانت‌خواری و چپاول اموال تبدیل شده است. حراج خلیج فارس و دریای عمان نیز یکی از موارد این گونه چپاولها و بر باد دادن داراییهای مردم ایران است.

بی‌شک همه اینها فقط گوشه بسیار کوچکی از وضعیت نابسامان و انفجاری اقتصادی جامعه ایران است که هیچ راه برون رفتی هم برای آن وجود ندارد .