ویدئوگرافیک | تبلت مرکز فساد است!

در دهه ی اول حکومت ولایت فقیه داشتن دستگاه ویدیو جرم محسوب می شد زیرا حاکمیت بر این باور بود که دستگاه ویدیو پخش کننده و ترویج دهنده فساد در جامعه است .

پس از گذشت یک دهه و فشارهای مردمی حاکمیت مجبور به پذیرفتن شد. حال پس از گذشت چهل سال در قرن ۲۱ درست در شرایطی که دانش آموزان برای تحصیل به لب تاب و تبلت نیاز دارند حاکمیت به این نتیجه رسیده است که به جای واردات تبلت و لب تاب بودجه صدا و سیما را افزایش دهد!

متاسفانه بسیار پرواضح است که در قرن ۲۱ ،عصر تکنولوژی و ارتباطات با اینکه جامعه بشری رو به پیشرفت است اما نتوانسته و‌نمی تواند تغییری در آنچه که در سَرِ سران نظام می گذرد ایجاد کند. شما چطور فکر می کنید؟