چارچوب – تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و نوکیشان
در روزهایی که گذشت یک خبر در فضای مجازی توجه زیادی جلب کرد. دادگاهی در بوشهر، کودک دو ساله ای را که به وسیله یک زوج به سرپرستی گرفته شده بود از آنها پس گرفت و به بهزیستی سپرد. این اتفاق نادر برای این پیش آمد که زوج مورد بحث از دین اسلام به مسیحیت روی آوردند و بنا به گفته دادگاه، چون این کودک مسلمان زاده بوده نمیتوانسته تحت سرپرستی یک زوج مسیحی قرار بگیرد. اما این تصمیم با قوانین جمهوری اسلامی چقدر مطابقت دارد؟ آیا واقعا ضرورتی داشت که این کودک از خانواده جدیدش جدا شود؟ نوکیشان مسیحی و اساسا همه نوکیشها در ایران چه حقوقی را از دست می دهند و از چه جهاتی مورد تبعیض قرار می گیرند؟
کارشناسان:
حسین احمدی نیاز – حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
غزاله دلفان – فعال حقوق بشر