چارچوب – بی کفایتی در تعیین حداقل دستمزد

حداقل دستمزد کارگری، مسئله ای که هر سال در پایان سال موضوع بحث محافل مختلف میشود، افراد مختلف درباره آن اظهار نظر می کنند، روزنامه ها درباره آن مینویسند، در مجلس درباره آن جنجال به راه می اندازند اما در نهایت عددی که تعیین میشود کفاف زندگی انسانی و شرافتمندانه کارگران را نداده و نمیدهد. این عدد که در واقع پایه حقوق یک کارگر ساده را بر اساس شرایط اقتصادی تعیین می کند به پارامترهای متعددی بستگی دارد و در کشورهای مختلف به روشهای مختلف تعیین میشود، اما در کشور ما ایران این پروسه دقیقا به چه شکلی است؟ چطور کارگران صدای خودشان را به کارفرمایان میرسانند و این صدا واقعا چقدر شنیده میشود؟ وضعیت زندگی و معیشت کارگران و خواسته های آنان چقدر در تعیین حداقل دستمزد تاثیر دارد؟ آن چه که درباره سبد معیشت گفته میشود، آن چه که مورد نیاز کارگر است برای زندگی چرا اینقدر با حداقل دستمزد اختلاف دارد و آیا مسئولان جمهوری اسلامی اراده و توانایی کم کردن این شکاف را دارند؟

کارشناس: مسعود کوهستانی نژاد – مشاور اتحادیه های کارگری