بی حسی عاطفی | دکتر میترا بابک

آیا در مورد بی حسی عاطفی چیزی میدانید؟

آیا قادر به دریافتن احساسات خود نیستید؟ در مورد احساسات دیگران چطور؟

فکر میکنید میتوانید تغییر کنید و به یک سواد عاطفی برسید؟ سواد عاطفی چیست؟

خانم دکتر میترا بابک در برنامه ی این هفته ی #روانیار در مورد سواد عاطفی صحبت میکند