بیست و سی و نیم – مشتی بر دهان آمریکا

اینجا صدای جمهوری خود مختار بیست و سی و نیم است!

ورود همه زیر ۱۸ ساله ها هم آزاد!