به خاک و خونه کشیده شدن اعتراضات

به خاک و خون کشیدن روز اول اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در ایران گواهی است بر این که حاکمیت ایران در برخورد با معترضات از هیچ چیزی ابایی ندارد. تیراندازی به مردم در شهرهای مختلف صورت گرفته است. پس یک اتفاق و از دست در رفتنی در کار بوده است. بلکه روسای قوا و نهادهای امنیتی در ایران که مستقیما زیر نظر رهبری اند پیش از اعمال این تصمیم به عواقب آن هم فکر کرده بوده است و دستور تیراندازی و مقابله ی حداکثری صادر شده بوده است. یک بار دیگر مشخص شد که حاکمیت ایران یک نظام معمولی نیست. بلکه یک ماشین جنایت و کشتار است. ماشینی که سال هاست به راه افتاده و از روی تن و جان مردم رد می شود و نگاهی هم به عقب نمی اندازد.
این پروژه در واقع همان دکترین شوکی است که نائومس کلاین از آن در کتاب دکترین شوک؛ ظهور سرمایه داری فاجعه از آن سخن گفته است. در مرحله دوم تشریح نائومی کلاین، بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ با استفاده از قدرت سیاسی و سیاست‌مداران وابسته به خود ( شما بخوانید سپاه پاسداران)، با انجام طرحی برنامه‌ریزی شده و با کاشتن بذر ترس، از بُهت و پریشانی و سردرگمی مردم در آن لحظات استفاده کرده و شوک دومی را که چیزی جز تغییرات رادیکال اقتصادی و سیاسی نیست به وجود می‌آورند. در این میان افرادی که با موج دوم شوک، به مقابله برمی‌خیزند با شوک سومی که شامل پلیس، ارتش، زندان و بازجوئی است روبه‌رو و سرکوب می‌شوند. اجرای این دکترین در ایران پروژه ای است که سال هاست دنبال می شود و سوژه های این پروژه ها نیروهای آلترناتیو را هم در بر می گیرد. به هر حال ایران در مرحله ی دشواری قرار گرفته است. پروژه ی در حال اجرا تا حدودی قابل تببین است اما آینده را چندان نمی توان پیش بینی کرد.
بر خلاف همه ی ادعاها و ترس هایی که حاکمیت در دل مردم دائما می اندازد از سوریه شدن ایران این خوو حاکمیت است که ابایی از سوریه شدن ایران ندارد.‌ سوریه مثال عینی نهایت قساوت جمهوری اسلامی بود. برای آن ها هیچ فرقی میان ایران و سوریه نیست. سرنوشت خاورمیانه هم به هم گره خورده است. در این شطرنج خونین عاقبت بغداد را می توانیم در تهران ببینیم و ویرانی بیروت دامن شیراز را هم خواهد گرفت.‌ معادلات خاورمیانه به هم گره خوره اند. اعتراضات در ایران هم هنوز باید منتظر ماند که به چه سمت و سویی گشیده می شود. برای مقابله با جمهوری اسلامی باید سازمان دهی شده تر پیش رفت.‌ چرا که زبان گلوله زبان رسمی نهادهای حاکمیتی در ایران است.‌