بهزاد مرادی کولبری که در ترکیه بستری است

بهزاد مرادی بر اثر تیراندازی تعمدی نیروهای مرزبانی از ناحیه کمر مجروح شده و برای مداوا به کشور ترکیه انتقال داده شد.

به گزارش شبکه آزادی، در ادامە تیراندازی تعمدی نیروهای مرزبانی ترس آباد منطقه خوی بە سوی کولبران کرد، یک کولبر باهویت بهزاد مرادی از روستای هسته جوک از ناحیه کمر به شدت زخمی شد که جهت مداوا به ترکیه انتقال داده شد.
بهزاد اکنون تحت نظارت پلیس ترکیه در بیمارستانی مداوا می شود.
کولبران که از فقیرترین اقشار مردم ایران هستند و برای تأمین معاش خانواده شان ناچارند به این کار سخت و طاقت فرسا تن بدهند.