بفرمایید آزادی – بلوچستان و بحران بی پایان آب و معاش

زنی در بلوچستان، برای تامین آب شرب سالم برای کودکانش مجبور به تنفروشی شد و بعد دست به خودکشی زد.

در این برنامه به کمک همکار خبرنگارم “مهدی نخل احمدی” نگاهی دیگربار

اما اینبار عمیق تر و دقیق تر می‌اندازیم به زخم های کهنه بلوچستان که هر از گاه سر از تیتر خبرها در می‌آورند.