گپ و گفت – بلندپروازی ایران و چالش برجام

جمهوری‌اسلامی بسیار به انعطاف دولت بایدن خوشبین بود.‌پیش از انتخابات در آمریکا، جمهوری‌اسلامی تمامی محاسبات خود را آنگونه رقم زده بود که در صورت پیروزی دموکرات‌ها در آمریکا، کلیه‌ی تحریم‌ها برداشته خواهد شد و نظام از بن‌بست بیرون خواهد آمد. اما آنچه تاکنون گذشته است متفاوت با این را نشان می‌دهد. چه شد که ماجرا به اینجا کشید؟