بفرمایید آزادی – کشتار نیزار ماهشهر، جنایت علیه بشریت

یوسف الصرخی از فعالین مدنی در برنامه این هفته #بفرمایید_آزادی از قتل عام مردم بندر ماهشر در جریان قیام سراسری آبانماه ایران و ناگفته های آن جنایت می گوید.
می گوید که چگونه اعتراض مدنی و خشونت پرهیز مردم منطقه از طرف رژیم جمهوری اسلامی با تانک و مسلسل و هلیکوپتر به خاک و خون کشیده شد.چگونه اجساد جانباختگان و خانواده شان را به گروگان گرفته اند.سخنی می گوییم با مخاطبان #بفرمایید_آزادی که صدای جانباختگان،مجروحین و بازداشت شدگان باشند.گفته ایم که شرایط بوجود آمده یک سوال بزرگ را در پیشگاه ما می گذارد (با مردم هستیم یا علیه مردم؟) حد میانه ای باقی نمانده است.