بفرمایید آزادی – وضعیت پناهندگی ایرانیان

میهمان: سیروان منصوری – روزنامه نگار فعال در حوزه پناهندگی و مدیر سایت پناهندگی هانا در این برنامه آخرین وضعیت پناهندگان ایرانی در ترکیه، بحث اسکان مجدد و مصاحبه های اداره مهاجرت، احکام ترک خاک و دیپورت، قطع بیمه های درمانی، وضعیت معیشت و سلامت پناهندگان و مسائلی از این دست را مورد بررسی قرار دادیم.