بفرمایید آزادی – وضعیت حقوق بشر در ایران

میهمان:
فرشته ناجی – روزنامه نگار و فعال حقوق بشر
نگاهی به آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران با تمرکز بر زندانها و خانواده های زندانیان و فعالین حقوق بشر. به همراه گزارشی از جلسه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.