بفرمایید آزادی- نگاهی به سازمان های حقوق بشری کردستان -هه نگاو

در این برنامه نگاهی می اندازیم به وضعیت حقوق بشر در کردستان و اخبار و رویدادهای جدید آن منطقه از میهمان برنامه می خواهم سازمان هه نگاو را معرفی کند و گزارش کوتاهی از فعالیت های آن برای مردم داشته باشد.

آیا در بین سازمانهای فعال حوزه حقوق بشر همکاری وجود دارد؟ نقات ضعف و کمبود های آنها چیست؟ مردم چگونه می توانند آنها را تقویت و پشتیبانی کنند؟ و چندین پرسش دیگر

میهمان: کامران تیموری فعال حقوق بشر از سازمان هه نگاو