بفرمایید آزادی – ستاد مردمی مبارزه با کرونا در ایران

آنجا که حکومت‌ها عاجز از کنترل و اداره بحران می‌شوند، نهادهای مردمی خودجوش به کمک اقشار و افراد نیازمند می‌آیند.

در ویژه برنامه ای با خانم‌ها مینا احدی و شعله پاکروان مسئول هماهنگی ستاد مردمی مبارزه با کرونا در ایران گفت و گو کردم.

در مورد دلیل تشکیل، اهداف و ترکیب اعضا گفتند.

گزارشی از کم و کیف فعالیتها را به مردم دادند و همچنین نگاه به روز شده ای از اوضاع کرونا در ایران را مطرح کردند.