بفرمایید آزادی – زندانیان سیاسی

میهمان برنامه:
مصاحبه با عمادالدین ملازهی، زندانی سیاسی سابق بلوچ
در این برنامه عماد الدین ملازهی از آنچه که در زندانهای بلوچستان می گذرد و شکنجه هایی که تحمل کرده است صحبت کرد.