بفرمایید آزادی – روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر را در حالی بررسی خواهیم کرد که جامعه کارگران ایران در فاجعه هایی که جامعه ایران با آن درگیر است روزگار تلخی را تجربه می کند در این برنامه از کارشناسان می پرسم ۱٫نگاهی اجمالی شما به وضعیت طبقه کارگر در سالی که گذشت، چیست. تجمعات تشکلهای مستقل کارگری با دستگیری تعدادی زیادی از فعالین کارگری و حتی خبرنگاران که برای تهیه گزارش رفته بودند منجر شد. از ۱۱ اردیببهشت سال گذشته تا اکنون زیر سایه شوم کرونا چه اتفاقاتی برای کارگران افتاده است؟ ۲٫ موقعیت تشکلهای مستقل به چه شکلی است؟ ۳٫در این شرایط بحرانی که رژیم به بن بست رسیده تعیین حداقل دستمزد تاثیراتش بر زندگی طبقه کارگر چگونه است؟ ۴٫انچه مشخص است و بر اساس گزارشات منتشر شده بحران کرونا فشار بیشتری بر کارگران و مزدبگیران دارد، ارزیابی شما در این زمینه چیست؟ ۵٫ پیرامون اوضاع سیاسی، بحران رژیم، فقر و بیکاری افسار گسیخته گفته شد، چشم انداز چیست؟ ۶٫بنظر شما اکنون بطور عموم مردم و بطور اخص کلمه طبقه کارگر چگونه میتوانند به این شرایط فلاکت زده خاتمه بدهند، منظورم مراکز مهم و کلیدی کارگری است؟ ۷٫ نرخ تورم بانک مرکزی، و مرکز امار و سیل بیکاری در همین روزهای بحرانی کرونا و معیشت کارگران ایران چه آینده ای را رقم خواهد زد؟ و چندین پرسش دیگر میهمانان: محمد اسنگران و محمود احمدی فعال سیاسی و کارگری