بفرمایید آزادی – جنبش های دانشجویی

تیرماه علاوه بر کنکور و رقابت برای ورود به دانشگاه ها، یاد آور خاطرات دیگری از دانشگاه نیز است. تیرماه ۷۸ و اعتراض و قیام دانشجویان تهران و تبریز ۲۰ سال از ان حوادث گذشته است و جنبش های دانشجویی در ایران به شور و نشاط سابق خود نیست. در این برنامه به دانشجویان میپردازیم و با حضور میهمانان این برنامه، جنبش این قشر تاریخ ساز جامعه را بررسی میکنیم. مهمانان برنامه: منوچهر محمدی – فعال سیاسی و دانشجویی سیاوش امامی – عضو جبهه متحد دانشجویی ایران زهرا محمدی – عضو جبهه متحد دانشجویی ایران