بفرمایید آزادی – تاثیر خشم عمومی جامعه بر مبارزات

میهمانها:

سپیده پورآقایی – فعال سیاسی، خبرنگار و مدیر کارگاه آموزشی شهروندیار

مسعود اخترانی تهرانی – فعال سیاسی و دبیر شورای هماهنگی رسانه های مردمی و مبارز